הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
פתח/סגור תפריט
אתר מידע הנדסי – עיריית אשקלון - דף הבית
אשקלון

פרסום הקלות במסגרת סעיף 149 לחוק התכנון והבניה

במסגרת חוק התכנון והבניה נדרש לפרסם הקלות באמצעות מודעות בעיתונות, שילוט באתר ושליחת הודעות לבעלי עניין.

את הפרסום בעיתונות וכן השילוט ניתן לבצע דרך כל חברת פרסום עפ"י הקריטריונים שקבעה הועדה ומופיעים בהחלטה המצורפת.

לחצו כאן לצפייה בהחלטת הועדה

נדרש להציג אסמכתאות וכן חתימת עו"ד מטעם החברה המבצעת כי הפרסום והשילוט בוצעו בהתאם לסעיפי החוק.

יובהר כי שליחת ההודעות (המכתבים) לבעלי העניין עפ"י סעיף 149 (א)(1) בחוק התכנון והבניה, יש לבצע רק דרך החברה שזכתה במכרז
מול העירייה. אין לשלוח באופן עצמאי או באמצעות חברה שאינה החברה הזוכה.
ביום 10.12.17 נחתם הסכם עם חברת נענע לבצע פרסומים של הועדה המקומית.
 לשון החוק:
"פורסמה, על חשבון המבקש, בעתון הודעה המפרטת את מהות הבקשה להקלה או להתרת שימוש חורג או לאישור תשריט
 חלוקת קרקע בסטיה מתכנית והקובעת כי התנגדויות לבקשה כאמור יוגשו בתוך 15 ימים ממועד הפרסום לפי פסקה זו,
 ולעניין מי שנמסרה לו הודעה לפי פסקאות (2א) ו-(2ב) – ממועד מסירת ההודעה;"

יובהר כי תיק פרסום שלא יבוצע עפ"י ההנחיות המפורטות מעלה, לא יתקבל ע"י הועדה.

פרסום הקלות במסגרת סעיף 149 לחוק התכנון והבניה