הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
אתר מידע הנדסי – עיריית אשקלון - דף הבית
אשקלון

הרפורמה בתכנון, רישוי ובנייה - תיקון 101

הרפורמה במערכת התכנון והבניה נכנסה לתוקף ב-1 לאוגוסט 2014, והיא מהווה שינוי חשוב משמעותי במגוון רחב של תחומים בתהליכי התכנון והבניה ובסמכויות של מוסדות התכנון ברמה המקומית, המחוזית והארצית.
בהתאם למדיניות שר הפנים, השינויים בחוק התכנון והבניה שאושרו בכנסת בתאריך 18.3.2014 נועדו בראש וראשונה לייעל את תהליכי העבודה ולצמצם בירוקרטיה במטרה לשפר את השירות לציבור.
תיקון 101 לחוק התכנון והבניה, המוכר בשם "הרפורמה" נוגע במגוון תחומים וכולל מכלול רחב של שינויים מהותיים בהליכי התכנון והרישוי.
מטרותיה העיקריות של הרפורמה הינן הקלה על האזרחים, על ידי קיצור הליכי הרישוי, ומתן סמכויות נרחבות יותר לוועדה המקומית בקידום תכניות בנין עיר.

לצפייה באוגדן דגשים מרכזיים לרפורמה בתכנון ובנייה - תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה - לחץ/י כאן


הנחיות מרחביות לעבודות ומבנים הפטורים מהיתר

תנאים, סייגים נוספים והנחיות לעבודות פטורות מהיתר לשטח שיפוט העיר אשקלון לעניין תקנות התכנון והבניה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר) התשע"ד - 2014 (להלן: התקנות).

לצפייה בתקנות - לחץ/י כאן
ביום 1.8.2014 נכנסו לתוקפן תקנות חדשות המאפשרות ביצוע עבודות הפטורות מהיתר בניה.
בהתאם לתקנות, הועדה המקומית לתכנון ובניה קבעה תנאים, סייגים והנחיות משלימות לצורך ביצוע העבודות בתחום שיפוט העיר אשקלון, כפי שנקבע בסעיף 3א לתקנות.
תנאים אלה נכנסו לתוקף במועד פרסומם באתר האינטרנט, והם חלים על כל עבודה פטורה מהיתר במרחב התכנון המקומי אשקלון. 
לצפייה במסמך תנאים וסייגים לעניין תקנות התכנון והבנייה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר) - התשע"ד 2014 - לחץ/י כאן

להנחיות מרחביות לעניין תקנות התכנון ובנייה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר) תשע"ד - 2014 במרחב שיפוט העיר אשקלון - לחץ/י כאן

תנאים כלליים לביצוע עבודות פטורות מהיתר: 

אין בתקנות הפטור כדי לאפשר הקמת בנין, ביצוע עבודה או שימוש שלא בהתאם לתכנית, הנחיות מרחביות או להוראות על פי כל דין.
התנאים, הסייגים וההנחיות המצורפים מתייחסים לחלק מהנושאים המפורטים בתקנות והם בנוסף לתנאים הקבועים בתקנות (החוק).
ביצוע עבודות אלה יהיה בהתאם להוראות החוק, לתקנות התכנון והבניה ולתנאים והנחיות אלה.
עבודות המפורטות בתקנות, אשר לא נקבעו להן תנאים, סייגים והנחיות, יבוצעו בכפוף להוראות החוק ותקנות התכנון והבניה.
התנאים, הסייגים וההנחיות המפורטים לכל נושא ונושא הינם מצטברים ויש לקרוא אותם כמקשה אחת, לפני ובסמוך לתחילת ביצוע העבודה.
התנאים, הסייגים וההנחיות עשויים להתעדכן מעת לעת באתר זה, ועל כן יש לקרוא אותם בסמוך לביצוע העבודה הפטורה מהיתר ולפעול בהתאם.
אין בתנאים, בסייגים ובהנחיות כדי לפגוע בהוראות שקבועות בתכניות בנין עיר (תב"ע) תקפות החלות במגרש בנושאים אלה.
עבודות החורגות מהתנאים, הסייגים וההנחיות  אך תואמות את הוראות החוק ותכניות בנין עיר תקפה - ניתן להגיש לגביהן בקשה להיתר בניה.
ככל שקיימת סתירה או אי התאמה בין האמור בתנאים, בסייגים ובהנחיות לבין האמור בתכניות או בחוק, יגברו הוראות החוק והתכניות החלות.

חובת דיווח על עבודות הפטורות מהיתר

ביחס לחלק מהעבודות הפטורות מהיתר בנייה, חלה חובה לדווח לוועדה המקומית לאחר ביצוע העבודות, כמפורט בתקנות הפטור.
יש לדווח לוועדה בטופס מקוון המיועד לכך בכתובת: https://www.gov.il/he/service/report_building_exempt_from_permit

בנוסף ניתן לשלוח טופס שמולא באופן ידני לכתובת המייל pniot@ashkelon.muni.il

מידע נוסף

למדריך אודות עבודות הפטורות מהיתר בנייה (כולל בית אינראקטיבי) - לחץ/י כאן
לקישור למצגת של משרד הפנים בנושא עקרונות הליכי הרישוי לפי תיקון 101 לחוק - לחץ/י כאן

הרפורמה בתכנון, רישוי ובנייה - תיקון 101