הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
אתר מידע הנדסי – עיריית אשקלון - דף הבית
אשקלון

ערבות בנקאית במסגרת בקשה להיתר להבטחת הוצאת תעודת גמר

בהתאם לתקנה 70 בתקנות התכנון והבניה (רישוי בניה) – התשע"ו 2016, במסגרת הגשת בקשה לתוספת בניה, נדרש בעל היתר להמציא ערבות בנקאית לצורך הבטחת השלמת תנאי היתר.

70.      (א)        בהיתר בנייה להוספה לבניין קיים, שינויו או תיקונו יפקיד בעל ההיתר אצל הוועדה המקומית ערבות בנקאית אוטונומטית (להלן – הערבות) להבטחת קיום תנאי ההיתר, על ידי בעל ההיתר;  סכום הערבות יהיה צמוד למדד כמשמעו בתקנה 69.

            (ב)        גובה הערבות יהיה פי עשרה מסכום האגרה לפי תקנה 66 ובלבד שלא תפחת מסכום של 5,000 שקלים חדשים ולא תעלה על סכום של 100,000  שקלים חדשים; הסכומים הללו ישתנו לפי שיעור  שינוי המדד כמפורט בתקנה 69.

בהתאם לתקנה 100 בתקנות התכנון והבניה (רישוי בניה) – התשע"ו 2016 נדרש בעל ההיתר להמציא ערבות בנקאית לצורך הבטחת הוצאת תעודת גמר.


100.    (א)       להבטחת השלמתם של הפרטים והתנאים הטעונים השלמה וכתנאי למתן תעודת הגמר ימציא בעל ההיתר ערבות בנקאית בסכום ולמשך התקופה שיורה לו המהנדס, בהתאם להיקף הפרטים והתנאים הטעונים השלמה.

(ב)       המהנדס יודיע לבעל ההיתר בתוך 15 ימים ממועד הגשת הבקשה על סכום הערבות הבנקאית שעליו להמציא להבטחת השלמת העבודות ועל תוקפה

גובה הערבות יצויין בהחלטת הועדה בהתאם לשטחי הבניה המוצעים במסגרת הבקשה להיתר ונוסח הערבות יימסר ע"י בודקת ההיתר.
הערבות תימסר בשלב בקרת התכן ולפני קבלת אגרות לתשלום.

ערבות בנקאית במסגרת בקשה להיתר להבטחת הוצאת תעודת גמר